MaltaMedia Click Here!
Wired Malta
  A blog from the MaltaMedia Online Network  | MAIN PAGE | NEWS | WHAT'S ON | FEATURES | WEATHER | CONTACT ROBERT

Sunday, April 16, 2006

One Bishop?

Could Vatican reforms lead to Bishop Mario Grech becoming head of a single diocese for both Malta and Gozo? From It-Torca:

Meta ftit gimghat ilu thabbru numru ta’ mizuri mill-Vatikan ghal rijorganizzazzjoni ta’ l-amministrazzjoni tal-Kurja f’Ruma, beda jizdied it-thassib li jistghu jintlaqtu ukoll il-gzejjer Maltin mir-riformi li jehtieg isiru fiz-zminijiet li gejjin..

Tezisti biza li d-djocesi ta’ Ghawdex tistà tintlaqat direttament minn din il-politika ta’ ‘streamlining’ peress li hemm min qieghed iressaq l-argument li mhux vijabbli li Malta jkollha zewg Kurji u zewg seminarji seperati meta Malta fiha nfisha hi wahda mill-izghar djocesi fid-dinja. Diversi djocesijiet ikbar minn Ghawdex digà tnehhew minn djocesi..

Il-Professur ta’ l-istorja ekklezjastika Giacomo Martini jkompli jikteb li fiz-zminijiet moderni meta m’hawnx problemi ta’ distanzi jew trasport, l-ezistenza ta’ djocesi seperata ghal Ghawdex tidher bhala ‘anakronizmu’ u li l-argumenti li kienu jgibu l-Ghawdxin ta’ dak iz-zmien m’ghadhomx jghoddu ghaz-zminijiet tal-lum.

Osservaturi tal-Vatican qalu lil it-TORCA li l-popolarità ta’ l-Isqof il-gdid ghal Ghawdex Mario Grech tista’ ssahhah lil dawk li qeghdin imexxu din l-idea ta’ djocesi wahda ghal Malta u Ghawdex. Dawn jemmnu li l-Isqof Grech jista jkun il-kandidat ideali biex ikun nominat Arcisqof ta’ Malta u Ghawdex ghaliex Grech hu mahbub mill-Ghawdxin u ghalhekk jista’ jinnewtralizza ftit mill-oppozizzjoni li tkun mistennija ssir ghal decizjoni bhal din...
Holy Saturday celebrations pave way for Easter; Easter greeting Cards

Anonymous Anonymous said...

Are you the same Robert Micallef that writes for IT-TORCA? 

Monday, April 17, 2006 5:10:00 PM
Blogger Robert Micallef said...

yes 

Tuesday, April 18, 2006 1:01:00 AM

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home